KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Selkod sp. z o.o. jako Administrator danych osobowych (ADO) informuje, że na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”.

 1. ADO przetwarza jedynie takie Pani/Pana kategorie danych osobowych, które są niezbędne do realizacji stosunku prawnego.
 2. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez ADO w następujących celach: 
  • realizacji zawartej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia
  • rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia, 
 3. Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez ADO:
  • podmiotom i organom, którym ADO jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od ADO danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
  • podmiotom, którym Bank powierzył wykonywanie czynności bankowych lub czynności związanych z działalnością bankową na rzecz Banku.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub trwania stosunku prawnego, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym ADO wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 5. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt 4 powyżej, dla:
  • zawarcia i wykonania umowy, powstania stosunku prawnego, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy, powstania stosunku prawnego,
  • rozpatrzenia gwarancji ochrony praw, wniosku lub odwołania a konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia zastosowania środków ochrony prawnej.
 6. W związku z przetwarzaniem przez ADO Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

 

Informacja o przepływie danych gromadzonych za pośrednictwem formularzy kontaktowych.

 • Strona internetowa funkcjonuje w oparciu o dedykowany serwer, na którym gromadzone są dane niebędące danymi osobowymi zawarte na stronie internetowej
 • Za pośrednictwem strony internetowej potencjalni kontrahenci mają możliwość skontaktowania się z Selkod sp. z o.o. W celu nawiązania współpracy. W ramach formularzy zgromadzonych na stronie zbierane są takie dane osobowe jak: imię i nazwisko, adres mailowy. Dodatkowo zbierane są takie dane (niebędące danymi osobowymi) jak: nazwa podmiotu, NIP, mail podmiotu oraz treść wiadomości.
 • Wiadomości wraz z zawartymi w nich danymi przekazywane za pośrednictwem formularzy kontaktowych znajdujących się na stronie https://www.selkod.com.pl/kontakt oraz po kliknięciu przycisku „Formularz kontaktowy” w oknie typu pop-up, przekazywane są na adres mailowy biuro@selkod.com.pl.
 • Adres mailowy, na który trafiają dane osobowe przekazane poprzez formularze kontaktowe opisane w punkcie powyższym obsługiwany jest przez osobę upoważnioną przez ADO do przetwarzania danych osobowych.
 • Dane pozyskane za pośrednictwem formularzy kontaktowych prze gromadzone są i przetwarzane wyłącznie w związku z działaniami zmierzającymi do nawiązania współpracy, a po ustaniu tej przyczyny są niezwłocznie usuwane, chyba że dojdzie do zawarcia umowy pomiędzy Selkod sp. z o.o., a potencjalnym kontrahentem. W tym przypadku dane przetwarzane są tak jak dane pozostałych kontrahentów z którymi Selkod sp. z o.o. współpracuje.

Chcesz wiedzieć więcej o naszej firmie?

Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy